Stanovy Klubu velocipedistů Písek
Čl. 1
Jméno klubu
Klub velocipedistů Písek
Čl. 2
Sídlem klubu je Písek
Čl. 3
Účel klubu
Sdružovat zájemce o jízdu na starých kolech, nejlépe předválečných, v odpovídajícím ustrojení (oblečení) a tím seznamovat širokou veřejnost s historií jízdy na velocipedech a cyklistiky vůbec. K tomu se pořádají výlety, účast na slavnostech apod.
Čl. 4
Členové
Členem klubu se může stát každý, kdo projeví zájem a ctí obecně platné morální zásady a zvyklosti a jest přijat členskou schůzí.
Klub se skládá z členů činných, čestných, sympatizujících a přispívajících.
Členem činným je ten, kdo složí zápisné a v dalších létech roční příspěvek odsouhlasený valnou hromadou. Mladí do 18 let jsou od zápisného a příspěvku osvobozeni.
Při hlasováních je jeho hlas rozhodující.
Členem čestným je ten, kdo získá si zvláštních zásluh o klub či a je jmenován za čestného člena valnou hromadou.
Členem sympatizujícím je ten, kdo se k činnosti klubu hlásí, ale rozsah jeho účasti je z různých důvodů omezený.
Členem přispívajícím je ten, kdo ze své svobodné vůle a svých vlastních prostředků klubovou činnost podporuje.
Čl. 5
O právech členů
Každý z členů má právo:
Podávat návrhy, rokovat a činit dotazy na členských a výborových schůzích a valné hromadě v projednávaných záležitostech klubových.
Hlasovat, volit a být volen má právo činný člen klubu.
Nahlédnouti do písemností listin týkajících se činnosti klubu.
Čl. 6
O povinnostech členů
Každý z členů je povinen:
Respektovat stanovy, usnesení schůzí a valné hromady.
Čl. 7
Kdy kdo přestává být členem klubu
Kdo vyloučen byl valnou hromadou, kdo vystoupil sám o své ujmě.
ČL. 8
O řízení klubu
Valná hromada svolává se jednou do roka. Je usnášení schopná, sejde-li se alespoň nadpoloviční počet členů. Svolává se písemně, popř. telefonem a osobním pozváním.
Nesejde-li se požadovaný počet členů, svolá se valná hromada znovu a to do 1 měsíce od konání neusnášení se schopné hromady. Usnesení jest platné při nadpoloviční většině přítomných hlasů.
Hromada má právo rozhodovati o všech věcech a záležitostech klubových a náleží jí měnit stanovy klubu.
Čl. 9
O volbách
V řádné valné hromadě se volí předseda, místopředseda a další tří členové výboru – jednatel, pokladník a senior klubu nebo celý výbor na dobu tří let. Zvolený výbor pak volí jednotlivé členy do výše uvedených funkcí sám.
Členská schůze má právo doplňovat výbor volbou z ostatních členů.
Čl. 10
O výboru
Odbývá své schůze dle potřeby.
Řídí vnitřní a vnější záležitosti, obstarává klubové potřeby a přijímá členy klubu.
K usnesení výboru nutno nejméně přítomnosti 3 členů a jest platno při nadpoloviční většině hlasů.
Výbor připravuje plán akcí klubu a předkládá jej valné hromadě popř. členské schůzi k vyjádření a ke schválení.
Předseda a výbor jsou zodpovědní valné hromadě.
Čl. 11
O funkcionářích
Předseda stojí v čele klubu, zastupuje jej ve všech záležitostech, předsedá valné hromadě a schůzím výborovým i členským, které svolává a stará se o správné vedení výboru a zachování jeho funkcí.
Místopředseda zastupuje předsedu v době nepřítomnosti v dalších záležitostech jemu svěřeným.
Jednatel ohlašuje nové členy, sbírá data klubová, záznamy o schůzích a valných hromadách, jakož i stálý seznam členů a vyřizuje záležitosti jemu výborem svěřené.
Pokladník vede přehledy o finančních záležitostech, vybírá členské příspěvky, vydává peníze proti dokladům. Vede evidenci o finančních darech.k podpoře činnosti klubu. Jest mu dovoleno činiti nutná vydání s dodatečným schválením výboru.
Senior klubu dbá na poklidný a přátelský chod klubu během veškeré činnosti klubu.
Čl. 12
Zvláštní ustanovení
Veškeré písemnosti závazného charakteru od klubu vycházející se schvalují výborovou schůzí případně valnou hromadou.
Případné spory v rámci klubu řeší k tomu valnou hromadou ustanovená tříčlenná komise.
Čl. 13
Klubový znak a klubová vlajka
Klubovým znakem jest monogram s písmeny K.V.P.
Na nošení znaku má právo každý z členů klubu. O věnování nečlenům rozhoduje valná hromada, popřípadě výbor.
Klubová vlajka je červené barvy, která vychází z původní historické vlajky KVP z doby jeho založení.
Vlajka jest symbolem klubu a pověřený vlajkonoš jest zodpovědný za jeho nezneužití.
Čl.14
Závěrečná ustanovení
Informace o plánu akcí a klubovém životě, jakož i písemnosti, fotografie a ostatní materiály jsou k disposici na: www.velocipedistepisek.cz
Mailové adresy: kozakpavel@post.cz, pech.logry@seznam.cz
Součástí stanov jsou i původní dokumenty KVP – Jízdní řád a Domácí řád jejichž dodržování členy jest sice s ohledem na dobu vzniku nevymahatelné, ale s přihlédnutím k okolnostem doporučované.
V Písku dne 16. 4. 2015 – schváleno téhož dne Valnou hromadou KVP